maximus-to-himself

Maximus, to himself

BY CHARLES OLSON

I have had to learn the simplest things

last. Which made for difficulties.

Even at sea I was slow, to get the hand out, or to cross   

a wet deck.

               The sea was not, finally, my trade.

But even my trade, at it, I stood estranged

from that which was most familiar. Was delayed,

and not content with the man’s argument

that such postponement   

is now the nature of

obedience,

               that we are all late

               in a slow time,

               that we grow up many

               And the single   

               is not easily

               known

It could be, though the sharpness (the achiote)   

I note in others,

makes more sense

than my own distances. The agilities

               they show daily

               who do the world’s   

               businesses

               And who do nature’s   

               as I have no sense   

               I have done either

I have made dialogues,

have discussed ancient texts,

have thrown what light I could, offered   

what pleasures

doceat allows

               But the known?

This, I have had to be given,

a life, love, and from one man   

the world.

               Tokens.

               But sitting here

               I look out as a wind   

               and water man, testing   

               And missing

               some proof

I know the quarters

of the weather, where it comes from,   

where it goes. But the stem of me,   

this I took from their welcome,

or their rejection, of me

               And my arrogance

               was neither diminished   

               nor increased,

               by the communication

2

It is undone business

I speak of, this morning,   

with the sea

stretching out

from my feet

Bản Tạm Dịch của Minh

*Interpretation in English below.

Maximus, với chính mình

Tôi đã ngộ ra những điều giản đơn nhất

cuối cùng. Điều bình dị nhất lại khó thấy nhất.

Thậm chí nơi biển cả, tôi đã thật chậm, để vươn đôi bàn tay, hay băng qua

một boong tàu ướt.

               Cuối cùng thì, biển chẳng phải là việc tôi có thể quản.

Nhưng ngay cả việc của chính tôi, với nó, tôi lại thờ ờ/ bị thờ ơ

bởi nó, vốn là điều thường thấy nhất. Bị trì hoãn,

và ngụy biện bằng những lập luận của con người

sự trì hoãn đó

hóa ra là bản chất của

sự vâng lời,

               rằng tất cả chúng ta đều đến muộn

               trong một dòng thời gian lê thê,

               rằng chúng ta lớn lên giữa số đông

               Và sự đơn lẻ

               thật không dễ dàng

               để cảm thấu

Có thể là, mặc dù sự sắc sảo (cố tỏ ra sắc nét)

tôi thường thấy ở những người khác,

có ý nghĩa

hơn sự cô đơn rời rạc của chính tôi. Bản thể

               họ hiện hữu hàng ngày,

               nhưng ai thực sự làm

               những nhiệm vụ của thế giới này

               Và ai thực sự làm

               những sứ mệnh của tự nhiên ?

               như tôi cũng chẳng biết nữa

               chắc gì tôi cũng đã làm

Tôi đã đối thoại và độc thoại,

đã đắm chìm trong bao thảo luận cổ ngữ,

đã mang tới tất cả những luồng ánh sáng tôi có thể, để rọi chiếu…

quả thật phấn khích

được chỉ bảo bởi cổ nhân

               Nhưng người thực sự biết?

Là người, sống trong hiện tại để được ban cho,

một cuộc sống, tình yêu và từ một Đấng Tự Nhiên,

cả thế giới này.

               Những chỉ dẫn được mã hóa.

               Nhưng tôi ngồi đây

               nhìn thế giới như gió thoảng

               nước trôi, thử và sai

               Và lại bỏ lỡ

               một vài dấu hiệu dẫn đường

Tôi biết mỗi phần tư

của bốn mùa, nó đến từ đâu,

nó đi đâu. Nhưng cái gốc rễ của tôi,

lại là thứ tôi đã nhận được từ sự chào đón của họ,

hoặc sự chối bỏ của họ, về chính tôi ?!!

               Và sự kiêu ngạo của tôi

               chẳng hề giảm đi

               cũng nào có tăng,

               bằng những giao tiếp loài người

2

Đó là một câu chuyện dang dở

Tôi đương nói về, sáng nay,

với biển

trải dài ra mãi

từ đôi bàn chân tôi

The Poem Analysis: My Interpretation

1. Maximus on the simplest lessons

“I have had to learn the simplest things

last. Which made for difficulties.”

Tôi đã ngộ ra những điều giản đơn nhất

cuối cùng. Điều bình dị nhất lại khó thấy nhất.

The simplest lessons are, paradoxically, the most difficult. We would never learn until the end.

2. Maximus on the time we spend

“that we are all late

               in a slow time,

               that we grow up many

               And the single   

               is not easily

               known”

rằng tất cả chúng ta đều đến muộn

               trong một dòng thời gian lê thê,

               rằng chúng ta lớn lên giữa số đông

               Và sự đơn lẻ

               thật không dễ dàng

               để cảm thấu

We’re all hurry rushing to somewhere, actually nowhere. That’s why we’re all late. “in a slow time” – It takes us like forever to, actually, do the things we’re meant to do, the whole time.

And we’re all afraid of being alone, doing things quietly, not knowing that the tranquility manifests wisdom.

The fools gone with the crowd

The intelligent standing out in the crowd

And the wisdom, being in stillness out of the crowd

3. Maximus on the Present

But the known?

This, I have had to be given,

a life, love, and from one man   

the world.

Nhưng người thực sự biết?

Là người, sống trong hiện tại để được ban cho,

một cuộc sống, tình yêu và từ một Đấng Tự Nhiên,

cả thế giới này.

We can love to learn from the past. But we should learn to love the moment, to embrace the present, to be gifted with One Life, One Love and the Whole World from One Nature.

4. Maximus on the self

But the stem of me,   

this I took from their welcome,

or their rejection, of me

Nhưng cái gốc rễ của tôi,

lại là thứ tôi đã nhận được từ sự chào đón của họ,

hoặc sự chối bỏ của họ, về chính tôi ?!!

Truth be told, we don’t realize that we’re all growing and making values upon what people accept and what they deny. We know the weather, the society, but we don’t know ourselves.

5. Maximus on the true connection

And my arrogance

               was neither diminished   

               nor increased,

               by the communication

               Và sự kiêu ngạo của tôi

               chẳng hề giảm đi

               cũng nào có tăng,

               bằng những giao tiếp loài người

The massive social and commercial communication don’t add up any genuine values. Whenever we don’t feel like we can learn to be humble or being filled with healthy pride, then we’re in fake communication, not true connection.

6. Maximus – The Final Thought

with the sea

stretching out

from my feet

với biển

trải dài ra mãi

từ đôi bàn chân tôi

This phenomenal cinematic metaphor conveys a desire to anchor oneself in an overwhelming, fast moving world.

The “sea stretching out” implies an unstable and spinning around world which keeps rapidly moving inward and outward like eternal ocean waves.

But also, “from my feet” gives us a signal that it’s up to our choice. One can choose to ground oneself, to live the moment, to feel home and to see endless possibilities from being still and fully present, right here. Or choose to be gone with the waves… It’s your call.

-MindHeart-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here